Reklamačné podmienky

 

Outdoor Guide s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava, 831 04, IČO 52706044, IČ DPH SK2121107318, DIČ 2121107318

REKLAMAČNÝ PORIADOK
pre predajne OUTDOOR GUIDE Stará Vajnorská 4, 821 04 Bratislava a OUTDOOR GUIDE Bory Mall 841 06 Lamač-Bratislava

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Spoločnosť Outdoor Guide s.r.o., IČO 52706044, Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava, prevádzkovateľ maloobchodných predajní OUTDOOR GUIDE (ďalej len „OUTDOOR GUIDE“), týmto reklamačným poriadkom v súlade s S 18 ods. 1 zákona Č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník” alebo „kupujúci') o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za chyby (ďalej aj „reklamácia”) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.
2. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník”), zákonom Č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa”), zákonom Č. 391 /2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecnými závažnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s S 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v každej predajni OUTDOOR GUIDE.

II.
ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY PREDANÉHO TOVARU

1. OUTDOOR GUIDE zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (S 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (S 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (S 620 Občianskeho zákonníka).
2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov, OUTDOOR GUIDE však nezodpovedá za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (S 619 Občianskeho zákonníka).
3. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov (S 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže OUTDOOR GUIDE poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste (S 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka).
5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (S 621 Občianskeho zákonníka). Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a
riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (S 621 Občianskeho zákonníka).
6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (S 627 Občianskeho zákonníka).
7. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (S 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
8. Ak OUTDOOR GUIDE pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto OUTDOOR GUIDE nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však OUTDOOR GUIDE o prípadných chybách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(S 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar chyby, na ktoré OUTDOOR GUIDE zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť (S 629 Občianskeho zákonníka). Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť OUTDOOR GUIDE všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (S 457 Občianskeho zákonníka v spojení s S 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

III.
UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA CHYBY (REKLAMÁCIE)
1. Kupujúci si uplatňuje právo na opravu len u obchodného partnera predávajúceho.
2. Ostatné práva zo zodpovednosti za chyby, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u obchodného partnera predávajúceho.
3. Obchodný partner predávajúceho je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie (S 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, obchodný partner predávajúceho môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak obchodný partner predávajúceho zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, obchodný partner predávajúceho je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (S 2 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
4. Obchodný partner predávajúceho je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie (S 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
5. Obchodný partner predávajúceho je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (S 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca Informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

IV.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

1. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, Že tovar bol kúpený u obchodného partnera predávajúceho
b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.),
c) v prípade, Že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.
2. V prípade, ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky vyžadované doklady, príp. tieto nie sú Čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu obchodného partnera predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

V.
SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE
1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť (S 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka). 6.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby (S 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (S 622 ods. 3 Občianskeho zákonníka).
3. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) (S 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať (S 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú chybu (S 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
7. Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
8. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

VI.
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU
1. V prípade, Že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so Žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na Žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto Žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia S 12 zákona Č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.