Ochrana osobných údajov

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosť Outdoor Guide s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava 831 04, IČO 52706044, ktorá je prevádzkovateľom maloobchodných predajní OUTDOOR GUIDE, si Vás týmto dovoľuje informovať, že osobné údaje spracúva a dbá na ochranu údajov, ktoré nám poskytujete.


OUTDOOR GUIDE poskytuje vernostný program, ktorý oprávňuje dotknutú osobu (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, ďalej len ako „dotknutá osoba“) k členstvu k využívaniu rôznych výhod vo forme zliav a bonusov. Členstvo je samozrejme späté so spracúvaním osobných údajov jeho člena a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail. Ako záujemca o členstvo nám dotknutá osoba poskytujete osobné údaje na základe dobrovoľného súhlasu, ktorý môže kedykoľvek odvolať, čím zároveň dôjde k ukončeniu členstva dotknutej osoby v programe.
Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne pri uplatnení reklamácie tovaru, telefonickej rezervácii požičovne, telefonickej rezervácii/objednávky tovaru, rezervácie požičovne cez E-shop, objednávky tovaru cez E-shop https://outdoorguide.sk/obchod a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail
Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje dotknutej osoby. K osobným údajom dotknutej osoby nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez súhlasu dotknutej osoby ďalším subjektom. Zároveň, z dôvodu doručenia tovaru k Vám poskytneme osobné údaje spoločnosti GLS Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča a spoločnosti Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1.
Osobné údaje dotknutej osoby poskytneme iba v prípade, ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Poučenie o právach dotknutej osoby
Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
a) vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) požadovať výmaz svojich osobných údajov
e) žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
f) namietať spracúvanie osobných údajov,
g) požiadať o prenos osobných údajov,
h) možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať
Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
Za nepravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla
Outdoor Guide s.r.o., Bajkalská 5/A, Bratislava 831 04, IČO 52706044.